Tarina

 

Kokoomuslaisten arvojen pohjalta tehty poliittinen työ Raaseporissa ulottaa juurensa yli puolen vuosisadan taakse. Alkunsa toiminta sai 1960-luvun loppupuolella silloisen Suomalaisen puolueen toimesta, jonka perintöä jatkoi kolmen kunnan alueille perustetut Kokoomusyhdistykset – Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren paikallisyhdistykset. Vuosien saatossa nämä itsenäiset yhdistykset ovat yhdistäneet toimintojansa ja yhdistyneet yhdeksi kokoomusyhdistykseksi saaden nykyisen muotonsa Raaseporin Kokoomuksena vuonna 2008. Näin muisteli alueen kokoomuslaisen politiikan kehittymistä Karjaan, Pohjan sekä Raaseporin Kokoomuksen pitkäaikainen vaikuttaja sekä puheenjohtaja Toivo Kukkonen, haastateltuani häntä yhdistyksen historiasta.

Mielenkiintoiseksi tämän historian tekee mielestäni se kuinka eri yhdistysten näkemys tulevasta kussakin ajassa on periytynyt uusille sukupolville jäsenistössä, ohjaten edelleen politiikkaamme kohti kehittyvää ja elinvoimaisempaa Raaseporia yhteistyössä yli puoluerajojen. Tämän perinnön keskiössä on läpi historian ollut selkeä tahtotila millaisena kotiseutumme näemme tulevaisuudessa, mille arvoille tämä kehitystyö tulee rakentaa, sekä millä keinoin tätä työtä Kokoomuksessa tehdään. Tämä omaan historiaan perehtyminen ansaitsisi syvempää tutustumista ja asioiden dokumentointia myös tuleville Kokoomus sukupolville edelleen välitettäväksi.

Tässä ajassa vuonna 2021 kun Suomessa valmistaudutaan kuntavaaleihin hyvin poikkeuksellisissa oloissa keskellä globaalia pandemiaa, on Raaseporin Kokoomus jälleen täsmentänyt omaa näkemystään millaisena me näemme kotikuntamme tulevaisuuden. Tämän näkemyksen olemme kirjanneet yhdistyksemme visioksi seuraavasti: ”Elinvoimainen ja kukoistava Raasepori on paras tae kuntalaisten hyvinvoinnille”.

Visiomme perustuu näkemykselle, että Raaseporista saadaan kehitettyä kaupunki, joka vetää puoleensa niin uusia asukkaita kuin yrittäjyyttäkin. Tämän aikaansaaman kasvun kautta pystymme tarjoamaan kuntalaisille tasapuolisen palvelutarjonnan alueesta ja kielestä riippumatta. Yhdistyksemme uskoo, että oikeilla päätöksillä voidaan aikaansaada niin kutsuttu positiivinen kehä, joka ruokkii jatkossa itse itseään, vahvistaen alueen taloutta entisestään ja sen kautta palvelurakennetta.

Poliittiset päämäärämme, joilla uskomme saavuttavamme visiomme mukaisen kotikunnan ovat:

  • Talouden tasapainottaminen
  • Edistää vastuullista, objektiiviseen tietoon perustuvaa sekä tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa
  • Varmistaa Raaseporilaisille yhdenvertainen kohtelu
  • Saattaa Raasepori elinvoimaiseksi

Nämä päämäärät ovat Raaseporin Kokoomuksen toiminnan punainen lanka, joka ohjaa omaa toimintaamme poliittisena yhdistyksenä eri elimissä kunnallisessa päätöksenteossa. Eli teemme töitä näiden päämäärien eteen, jotta kuntaamme kehitettäisiin suuntaan, joka parhaiten palvelee sen asukkaita.

Päämääriemme takana on iso joukko toimia, joilla näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan. Tarkasteltaessa esimerkinomaisesti tavoitettamme elinvoimaisuudesta, on tunnistettava sekä tunnustettva sellaiset tosiasiat kuin väestökehitys ja sen vaikutus mm. kuntamme huoltosuhteeseen. Väestökehityksemme on ollut negatiivinen lähes koko Raaseporin historian ajan ja kunnan huoltosuhde heikkenee nopeammin kuin valtakunnassa keskimäärin aiheuttaen kustannuspaineen kahdelta rintamalta. Toisaalta pienentyvinä verotuloina ja kasvavina menoina, kun yhtä työikäistä kohden ei-työikäisten määrän suhteellinen osuus kasvaa.

Millä keinoin Raaseporin Kokoomus sitten näkee, että ylläkuvattu kehitys saadaan käännettyä. Pandemian aikana Suomen asenneilmapiiri työnteon muodosta on kokenut suuren muutoksen ja ollaan ymmärretty etätöiden tarjoamat mahdollisuudet niin työntekijöille kuin työnantajillekin – Työ ei ole jatkossa samassa määrin paikkasidonnaista kuin ennen. Tähän tosiasialliseen tilanteeseen tulee tarttua myös Raaseporissa ja miettiä mitkä ovat mm. lapsiperheille tärkeät palvelut ja kriteerit valita itselleen uusi asuinkunta.  Lyhykäisyydessään Raaseporin Kokoomuksen näkemyksen mukaan, tulisi nyt investoida mm. tietoliikenne infrastruktuuriin myös pienten kyliemme osalta. Monimuotoiset kylämme ovat alueemme rikkaus, jonka hyödyntäminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Toisaalta nyt ei ole aika purkaa omaa palvelutuotantoamme esim. kyläkoulujen osalta, vaan hyödyntää olemassaolevaa kapasiteettia  markkinoinnissa sisäänmuuton aikaansaamiseksi. Muutos ei tapahdu vuodessa eikä kahdessa. Juuri tästä syystä kunnan päätöksenteon tulee katsoa yli ajan sekä yli yksittäisen valtuustokauden, luottaen siihen, että omat päätökset kääntävät alueen kurssin kasvuun. Esimerkin omaisesti olemme yhdistyksessämme laskeneet että jokainen 100 henkilön muutos väkimäärässämme, joko tuottaa tai laskee kunnan verokertymää n. puolella miljoonalla eurolla vuositasolla. Tällä on suora vaikutus alueen elinvoimaisuuteen niin verokertymän kuin talouden aktiviteetinkin kautta. Markkinoinnillisessa mielessä 100 henkilöä on keskimäärin 25 perhettä/kotitaloutta, joka on jo maltillinen määrä tavoittaa potentiaalisia muuttajia alueellemme.

Näistä ja muista tavoitteistamme toivomme kuntalaisten olevan meihin yhteydessä ja keskustelevan kanssamme tulevaisuutta koskevista asioista. Jokaisen ehdokkaamme yhteistiedot löytyvät ehdokasgalleriasta.

Hyvää vaalikevättä toivottaen,

Harri Burtsov

Raaseporin Kokoomus PJ

J

Missio

Talouden tasapainottaminen

Edistää vastuullista, objektiiviseen tietoon perustuvaa sekä tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa

Varmistaa Raaseporilaisille yhdenvertainen kohtelu

Saattaa Raasepori elinvoimaiseksi

Visio

Elinvoimainen ja kukoistava Raasepori on paras tae kuntalaisten hyvinvoinnille

arvot

vastuullisuus ja yhdenvertaisuus

yrittäjähenkisyys

työnteon arvokkuus